ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษษพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET กำหนดวัน เวลาสอบระ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิท...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ข...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึก...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “Th...
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ชมประมวลภาพกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 และกิจก...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนชั้...