ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสต...
สรุปผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 วันที่ 18-19 สิงหาค...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพ...
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับน...
งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระด...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา...
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งช...

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตามกฎข...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสต...
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับ...
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31...