ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เว...
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิท...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศ...
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้คะแนนเต็ม 10...
ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ช.ณภัทร์ ไคโตะ โอชิไอ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการ...
ประกาศผลการเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 และผลการปร...
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559...

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิม...
งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยแล...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...