ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูต...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงก...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงก...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
ยินดีต้อนรับ Mr.Ritsuki Tsuji นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ จาก Wakayama University ...
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน ณ Yucai No.7 Middl...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา่สนาและวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเส้นท...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถา...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานท...