ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสต...
สรุปผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 วันที่ 18-19 สิงหาค...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Lessons of Music Appreciation ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพ...
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับน...

 

ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Shiori Abe และ Ms.Kana Kurita นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย Jissen Women...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Lessons of Music Appreciation Co...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายพุทธบุตร ที่จะจัดสำห...
งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน “Travel within One ...