ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดระบายสีเน...
ยินดีต้อนรับนิสิตฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่น ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้น...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา...
งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สมัครเข้าร่วมโครงการเที่ย...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่าง ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่าง ...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์งา...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...