ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรีย...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปารมี ศรีบุญทิพย์ อาจารย์หัวหน้าศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ได...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูต...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงก...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ...