ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน ณ Yucai No.7 Middl...
กำหนดการงานประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย พหุภาษาร่วมใจ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมช้อนไข่ลุ้นโชค งานประจำปี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 10 -...
ขอเชิญร่วมซื้อสลากงานประจำปี “พหุภาษาพาโชค” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 15 พ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอะงกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกั...
คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้น...

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" สำหรับ...
กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ค่ายพักแรมสูกเสือและผู้บำเพ็ญประ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรว...