เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับคณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ต้อนรับคณาจารย์และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30-11.30 น. พร้อมฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมี ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วย อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง ประธานงานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ อาจารย์รวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์ ประธานงานศึกษาเด็ก ระดับประถมศึกษา และอาจารย์เยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ ประธานงานวิชาการ ระดับประถมศึกษา ให้การต้อนรับ