เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ SYDNEY , Australia ระหว่างวันที่ 1 APRIL — 30 APRIL 2011

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "The Australia Institute of Professional Education(AIPE),SYDNEY,Australia" ในระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2554