เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2560 ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 5-7 กันยายน 2560 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ในแต่ละระดับชั้น