เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ป่าชายเลน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 – 13.00 น. ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของป่าชายเลนในท้องถิ่น