เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์