เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา2561 (สำหรับอาจารย์)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "สาธิตเกษตรพหุภาษา พัฒนาบุคลิกภาพ ยกระดับองค์กร : KUSMP’s Personality Development to Excellent Organization" สำหรับอาจารย์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร" ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 17.30 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย วัฒนะศิริ เป็นวิทยากร