เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 "สาธิตเกษตรพหุภาษา พัฒนาบุคลิกภาพ ยกระดับองค์กร : KUSMP’s Personality Development to Excellent Organization" สำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย วัฒนะศิริ เป็นวิทยากร