เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์จำนวน 7 คน ประกอบด้วย อาจารย์ปรัชญา จันตา อาจารย์วราพรรณ เจนจิตร์ อาจารย์ศิริอัมพร เอี่ยมงาม อาจารย์วิยดา อุ่นอ่อน อาจารย์ปิยวรรณ สุวรรณโณ อาจารย์พรรณวรท วงศาโรจน์ และอาจารย์อาทิตย์ เทียนธวัช เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21" ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง เพื่อพัฒนาทักษะ 8C ของเด็ก เสริมสร้างความรู้และเข้าใจการใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะ 7C ของครู 4.0 สามารถออกแบบการเรียนรู้เน้นเชิงรุกแบบรวมพลังด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้น Collaborative Active Learning จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้