เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน และ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 คน เข้าศึกษาดูงาน โครงการการศึกษาพหุภาษา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.