เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี