เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษาปีที่3) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.50-15.45 น.โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา เป็นประธานในพิธี