เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ทุนการศึกษา ณ Beijing 39th Middle School กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับการตอบรับจากโรงเรียน Beijing 39th Middle School และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนต่างชาติ ให้มีศักยภาพต่อการเรียน และพัฒนาด้านการใช้ภาษาจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมทั้งเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนชาวจีน จึงได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ให้แก่นักเรียน ในการเดินทางครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่าน นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนาน ในการร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้รับความรู้ และมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ภาษาจีนในการสนทนากับนักเรียนต่างชาติ และอาจารย์ ทั้งยังได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงปักกิ่ง เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้อง พระราชวังฤดูร้อน และหอวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 คณะอาจารย์ใหญ่ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ และคุณวรรณา อรุณธัญญะ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน ดูการจัดการเรียนการสอน และร่วมทำสัญญากับโรงเรียน Beijing 39th Middle School ในการผสานความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนนักเรียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้นไป