เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Western Dining Etiquette at Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkokl

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 2. เพื่อให้นักเรียนค้นหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยาละธรณีวิทยา 3. เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ