เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต กล่าวอวยพรตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Beijing 39th Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประชาสัมพันธ์วันไหว้ครู