เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Beijing 39th Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต, ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ และผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Beijing 39th Middle School และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนต่างชาติ ให้มีศักยภาพต่อการเรียน และพัฒนาด้านการใช้ภาษาจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมทั้งเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนชาวจีน เป็นเวลา 10 วัน โดยมอบทุนจำนวน 5 ทุน นักเรียนจะออกเดินทางในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555