เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมทอดผ้าป่าพระไตรปิฎกเป็นวันที่2-3(19-20 ก.ค.55)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าพระไตรปิฎก วันที่2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2555 คาบสนทนายามเช้า (Homeroom) เวลา 8.10 - 8.35 น. ทุกระดับชั้น *** สรุปยอดรวมบริจาคร่วมสบทบทำบุญสร้างตู้พร้อมหนังสือพระไตรปิฎก ของคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งสิ้น 42,273.75 บาท โดยแบ่งเป็นยอดรวมเงินบริจาคสร้างหนังสือพระไตรปิฎก จำนวน 35,020 บาท ยอดรวมเงินบริจาคสร้างตู้พระไตรปิฎก จำนวน 7,253.75 บาท จึงขอกราบอนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้