เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 3. นิทรรศการด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 4. ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 5. แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. นิทรรศการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - การประกวดทำเว็บไซต์ของนักวิทยาศาสตร์น้อย - แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - Environment Lab (ทดลองแล็บสิ่งแวดล้อม) - บ้านเพียงพอกับเศรษฐกิจพอเพียง 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา- การผลิตไวน์ - การทำชิ้นงานจากเรซิ่น - ดับธูปด้วยแก้วพลาสติก - การจุดหลอดไฟด้วยไมโครเวฟ - การแข่งขันเล่นหมากรุกไทย - การแข่งขันเล่นเกมบิงโก ฯลฯ 7. กิจกรรมบริการวิชาการ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การทำงานแบบร่วมมือด้วยระบบ Google Drive” โรงเรีัยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนี้ ระดับ ม.ต้น:: ด.ญ.พริมพิศา ไกรคุณ , ด.ญ.สุธาสินี นาคธนสุกาญจน์ ระดับ ม.ปลาย:: น.ส.ปานไพลิน ประจันพาณิชย์ , น.ส.วรัญญา ทองเอี่ยม