เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 101 คน และ อาจารย์จำนวน 9 ท่าน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 8.20 น.-15.30 น. ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ ทำให้เกิดความรัก ความเมตตา ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รู้จักรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการศึกษานอกสถานที่