เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้" โดย คุณณัฐวีร์ ตั้งเจริญกุล สำหรับอาจารย์ที่สนใจ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ (ห้องสมุด) อาคารอำนวยการ ชั้น 3