เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาต่างประเทศแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก Mr. Terry Falck ผู้แทนจากสถาบัน Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, UK เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.55 – 15.45 น. มาเป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, UK ที่โรงเรียนกำหนดจัดในภาคปลายของทุกปีการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากงานวิชาการและวิจัย หัวหน้าระดับ อาจารย์ประจำชั้นที่จัดนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และงานโสตทัศนูปกรณ์ โดย ประธานงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มอบหมายให้ อ.ธรรมนูญ รัตนมุง หัวหน้าหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ต้อนรับวิทยากร ร่วมกับคณะกรรมการงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ได้แนะนำและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 3 โครงการ คือ 1. โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, UK และท่องเที่ยวกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ม.5 2. โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและค่ายทักษะชีวิต ณ สถาบัน Australian Institute of Professional Education [AIPE], Sydney, AUSTRALIA รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ม.5 3. โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University, Beijing, CHINA รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ม.5