เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2-24 เมษายน 2556