เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การศึกษาดูงาน :: งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4

งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเจ้าภาพ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก : สาธิตก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 1.อาจารย์ดวงนภา จั่นคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา 2.อาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3.อาจารย์สัณห์สินี ปี่เงิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ 4.อาจารยฺ์จตุพร ชมบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพถ่ายโดย อ.คมกริช แม่นยำ