เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม