เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎและการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (มัธยมศึกษาตอนต้น)ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2556 และ การแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ. สมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.3/4 ด.ช. กรภัทร์ สุขโข ม.3/1 และด.ญ. ณัฎฐธิดา อลงกรณ์ทักษิณ ม.2/3 ได้ 58 คะแนน ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เคมีเพชรยอดมงกุฎ นายนวชน รัตนพงษ์ ม.6/2 ได้ 39 คะแนน เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎและได้รับรางวัลชมเชย นายชวัลพัฒน์ ตันสิทธิพันธ์ ม.6/2 ได้ 24 คะแนน นายธนโชติ ล้อเลิศวิไล ม.6/2 ได้ 26 คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ น.ส. ภคพร เวฬุตันติ ม.6/4 ได้ 50 คะแนน น.ส. ศศิชา เกียรติยศสกุล ม.5/1 ได้ 56 คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ นาย ศิริดล อ้นขวัญเมือง ม.6/2 ได้ 24 คะแนน นาย วสุพล นาคมณี ม.6/4 ได้ 23 คะแนน นาย ยศธร ธนบดี ม.5/4 ได้ 12 คะแนน