เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง The Asean Way

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกวดร้องเพลง The ASEAN Way สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องในสัปดาห์การสถาปนาสมาคมประชาคมอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันการร้องเพลง The ASEAN Way ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.50-15.45 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม