เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการอบรมจิตพัฒนาปัญญา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ในเวลา 8.20 - 15.45 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านศาสนพิธีของศาสนาพุทธ ให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนา