เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การบรรยาย เรื่อง "การป้องกันตนเองจากสภาวะอันตราย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การป้องกันตนเองจากสภาวะอันตราย" โดย อาจารย์กุลวรัฏ ตีรประเสริฐ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-15.00น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม