เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ "Getting Teenagers Speaking : Communicative ideas for the Classroom by Cambridge University Press โดยมีวิทยากร คือ Mr. Steward Vinnie, a ELT developing teacher manager Asia

Target Audience of Extending Microsoft Dynamics CRM 2013? Extending Microsoft Dynamics CRM 2013 certification is intended for IT Certification who desire to prove their capabilities in the Microsoft Dynamics CRM 2013 solutions. The main job roles of the professionals are developers, business analyst, implementation consultants, support professionals and technical staff. Interested candidate should have a general knowledge in Microsoft Dynamics workflows, basic form customization and web services. After passing the exam, it offers you the chance to get the IT Certification Dynamics Certified Technology Specialist.