เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ"การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21"

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่ 21" โดยมี อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา