เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พหุภาษามินิซอกเกอร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล พหุภาษามินิซอกเกอร์ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย และ ทีมหญิง สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน