เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา สาธิตเกษตร พหุภาษา - Jissen

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมโรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร พหุภาษา - Jissen Joshi Gakuen Junior and Senior High School ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2558 - 24 พฤษภาคม 2558 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2 คน คือ น.ส. พิชญา ตั้งอมรกิจ ม.4/3 และน.ส. กนธิชา สังข์สุวรรณ ม.4/1