เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ สถาบัน AIPE,SYDNEY,Australia

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและค่ายทักษะชีวิต ณ Australian Institute of Professional Education (AIPE), Sydney, Australia ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558