เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ เป็นประธานในพิธี