เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2558 ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาในวันที่ 1-10 กันยายน 2558 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ในแต่ละระดับชั้น