เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559

ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-10.15 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนศึกษาวิธีการเลี้ยงหนอนไหมแต่ละประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่ความรู้เรื่องแหล่งอาหาร การให้อาหาร การดำเนินชีวิตของหนอนไหม การสร้างรังไหมและการเปลี่ยนแปลงเป็นผีเสื้อของหนอนไหม ใ้ห้นักเรียนศึกษาประโยชน์ของการเลี้ยงหนอนไหม รวมถึงเส้นใยที่ได้จากรังไหม และดักแด้ในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ศึกษาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหนอนไหม ได้แก่ พืชที่เป็นอาหารของหนอนไหม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของรังไหม และดักแด้ ในเชิงพาณิชย์ 广州篷房 篷房酒店