เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม 2559

การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต และศิษย์เก่าจากชมรม "รักษ์โรงเรียน" เข้าร่วมชมผลงานการนำเสนอของนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 คาบเรียนที่ 1-2 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม