เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักคิดให้กับนักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้และได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม