เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ “โครงการ Science Classroom มาสนุกกับความร้อนกัน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “โครงการ Science Classroom มาสนุกกับความร้อนกัน” โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) ได้นำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น มาฝึกประสบการณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00-12.20 น. (นักเรียน ป.5/1- 2) และ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00-12.20 น. (นักเรียน ป.5/3-4) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรื่อง สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ การถ่ายโอนพลังงานความร้อน และการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัยและฝึกปฏิบัติตนให้เหมาะสมจากการไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาชีพต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์