เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 รณรงค์ให้นักเรียนเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวให้โอวาทและอวยพรก่อนสอบ