เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 1/2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องเรียนของแต่ละกิจกรรม