เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้ ช่วงชั้นที่ 3 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เด็กชายบูรณาการ สิงห์คราม ได้ 24 คะแนน เด็กหญิงปานแก้ว ปิยมหพงศ์ ได้ 43 คะแนน เด็กหญิงจิรัชญา ทองแสง ได้ 27 คะแนน ช่วงชั้นที่ 4 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) นางสาวกนธิชา สังข์สุวรรณ ได้ 28 คะแนน นางสาวจิตสุภา ดีมะการ ได้ 56 คะแนน รางวัลชมเชย นางสาวปารย์ณิชา โพธิตันติมงคล ได้ 45 คะแนน