เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ปีการศึกษา 2559

งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยกำหนดจัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงกิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องของนักเรียนโครงการการศึกษาพหุภาษา 2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง การสะกดคำได้อย่างถูกต้องจนสามารถอ่านหนังสือได้ 3.เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน สนใจหนังสือในรูปแบบต่างๆ