เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน

งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมี รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร