เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ 9 มิติ ปีการศึกษา 2559

งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ 9 มิติ ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนต่อไป โดยจัดโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559