เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Fukui University, Japan

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Fukui University, Japan ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 - 15.30 น. โดยมีผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการ, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต, อ.ปรัชญา จันตา, อ.ศันสนีย์ ตาทิน, อ.ธรรมนูญ รัตนมุง และกรรมการงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ