เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมในหัวข้อ"วัฒนธรรมองค์กร สะท้อนความเป็นสาธิตเกษตร"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2560 โดยจัดการอบรมในหัวข้อ"วัฒนธรรมองค์กร สะท้อนความเป็นสาธิตเกษตร" กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ประกอบด้วย รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์, ผศ.อำพวรรณ ทิวไผ่งาม, ผศ.ศิริกุล ว่องวิจิตรศิลป์, ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต, อ.ไพรัตน์ รุจิรานุพงศ์ และ อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ ณ ห้องประชุมเล็ก วันวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.