เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การเข้าร่วมอบรม "Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งอาจารย์จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน และ อาจารย์พรรณิการ์ คำพล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ" หลักสูตรที่อบรม ประกอบด้วย แนวคิดการปรับตัวของห้องสมุดทั่วโลก ทำอย่างไรให้คนอยากเข้าใช้บริการ กลเม็ดชวนให้เด็กอยากอ่านหนังสือ และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Hand-on การทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากการประดิษฐ์ และการต่อยอดแนวคิดการจัดกิจกรรมให้ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)