เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการละเล่นของญี่ปุ่น ระดับชั้นป.6

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการละเล่นญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในคาบเรียนที่ 5 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 และลานหูกระจง