เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ, กิจกรรมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Mr.Yutaro Yamaguchi จากโรงเรียน Sasebo Technical High School, Nagasaki Prefecture, Japan ในโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship ร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตลอดปีการศึกษา 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับนายเลิศยุทธ สายประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เข้าร่วม โครงการสัมมนานักเรียนระดับมัธยมศึกษานานาชาติ Asian and Oceanian High School Students Forum 2017 ณ Wakayama Prefectural Government, Japan ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560